CEI kao Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost proširuje svoju ulogu i na alternativna goriva

Zakonom o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva imenuje se Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI) kao Nacionalno koordinacijsko tijelo za alternativna goriva.

Zakonom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2014/94/EU čime se nacionalno zakonodavstvo usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije u području razvoja infrastrukture za alternativna goriva.

Ujedno, Zakonom se utvrđuju minimalni zahtjevi za izgradnju punionica za električna vozila, kao i mjesta za opskrbu prirodnim plinom i vodikom, zahtjevi za informiranje korisnika, kao i način izvršavanja obveza izvješćivanja o provedbi mjera uspostavljanja infrastrukture za alternativna goriva.

Nakon usvajanja predmetnoga Zakona predviđeno je donošenje Nacionalnog okvira politike, kao i niz provedbenih mjera nužnih za učinkovito povezivanje prometa sa zaštitom okoliša i energetskom učinkovitosti.

Podsjetimo pritom kako raspoloživi resursi za razvoj infrastrukture alternativnih goriva u prometu postoje i u okviru instrumenata financiranja EU, prvenstveno Instrumenta za povezivanje Europe – CEF, ali i sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, posebno Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda.