Projekti

Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV) razvijen je unutar projekta MVP SEE u suradnji s  Njemačkim društvom za međunarodnu suradnju (GIZ) d.o.o. koji implementira projekte u zemljama regije Jugoistočne Europe, a u ime Njemačkog Ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ).

Produkt projekta je usklađivanje nacionalne regulative s Europskim direktivama o mjerenu i verifikaciji ušteda energije te uspostava SMIV sustava. SMIV je internet aplikacija kojom upravlja Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost u skladu s odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti i odredbama Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije.


Projekt „SUPPORT“ je podržan sredstvima Europske unije kroz program INTERREG EUROPE.
Cilj projekta je pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u procesu planiranja i provedbe projekata energetske učinkovitosti.

  • Trajanje: 2017. – 2021.

U projektu uz Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost (NKT) sudjeluje 10 partnera iz 9 zemalja Europske unije, a ukupni proračun projekta iznosi 1,8 milijardi eura. Projekt će ukupno trajati 5 godina, a vodeći partner na projektu je Istarska regionalna agencija IRENA.


Projekt “Supporting PUBLic authorities for implementing ENergy EFficiency policies (PUBLENEF)” usmjeren je na implementiranje učinkovitih i energetski održivih politika u Državama članicama te pružanje potpore u provođenju procesa istaknutih kao najbolje prakse na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

  • Trajanje: veljača 2016. – siječanj 2019.

Specifični ciljevi PUBLENEFa vezani su uz detektiranje postojećih mehanizama implementiranja politika energetske učinkovitosti u europskim zemljama, regijama i gradovima te jačanje međunarodne suradnje relevantnih državnih institucija zaduženih za kreiranje i provođenje energetskih politika uz razvoj alata koji će im pomoći u praćenju i implementiranju.

Projekt je podržan od strane Europske komisije kroz program Obzor 2020.

Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost uključeno je u projekt kao jedan od partnera.


Program CA EED je Program Europske komisije za implementaciju Direktive o energetskoj učinkovitosti pokrenut u 2013. godini s ciljem pružanja podrške zemljama članicama pri implementaciji Direktive o energetskoj učinkovitosti 2012/27/EU.

Projekt je financiran iz programa Europske unije Intelligent Energy Europe.
Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost sudjeluje u Programu.


Projekt “Energy Saving Policies and Energy Efficiency Obligation Schemes (ENSPOL)” usmjeren je na učinkovitu i valjanu implementaciju članka 7. Direktive EED u svim Državama članicama i šire.

Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost djeluje unutar opsega ovog projekta.


Projekt BUILD UPON orijentiran je na pokretanje regionalne aktivne mreže svih sudionika održive gradnje kao efektivne potpore definiranju i implementaciji principa održive gradnje na lokalnom, nacionalnom i Europskom nivou. Projekt je službeno započeo 1.ožujka 2015. godine, a trajat će do 28. veljače 2017. godine.

Važan cilj ovog projekta je potpora sudionicima održive gradnje u njihovom utjecaju i doprinosu lokalnoj i nacionalnoj vlasti pri kreiranju politika vezanih uz održivu gradnju. Posebice se to odnosi na podršku Vladi RH u donošenju nove dugoročne strategije energetske obnove zgrada, za koju je predviđen rok travanj 2017. godine.


Projekt MultEE (Facilitating Multi-level governance for energy efficiency) usmjeren je na podizanje kvalitete i olakšavanje procesa planiranja politike energetske učinkovitosti i njene implementacije na razini projektnih partnera država članica.  Posebno se odnosi na izazove planiranja energetske učinkovitosti unutar upravljačkih sustava koji djeluju u više razina u smislu vertikalne konzistentnosti nacionalne, regionalne i lokalne razine provođenja politike te poboljšavanje horizontalne koordinacije.

  • Trajanje projekta: 01. ožujak 2015. – 31. kolovoz 2017.

U projektu sudjeluju predstavnici 9 različitih država članica EU, među kojima je i Energetski institut Hrvoje Požar kao predstavnik Hrvatske.


Program tehničke pomoći EBRD-a. Europska banka za razvoj i obnovu (EBRD) pokrenula je sredinom 2014. godine projekt pod nazivom Western Balkans Investment Framework: ESCO Project Pipeline Preparation in Croatia u sklopu programa REGIONAL ENERGY EFFICIENCY PROGRAMME (Projekt). Projekt provodi konzorcij koji se sastoji od odvjetničkog ureda CMS i konzultantske tvrtke GREENMAX CAPITAL ADVISORS.

Svrha Projekta je pružati tehničku pomoć jedinicama lokalne samouprave (JLS-ima) u pripremi i provođenju natječajne dokumentacije te pronalaženju odgovarajućih rješenja za projekte rekonstrukcije javne rasvjete po ESCO modelu sukladno postojećim hrvatskim zakonima prvenstveno vezanim uz javnu nabavu i energetsku učinkovitost. Tehnička pomoć je besplatna jer se u potpunosti financira iz sredstava Europske Unije i nije obvezujuća za JLS-ove, odnosno suradnju s projektom moguće je prekinuti u bilo kom trenutku bez ikakvih financijskih posljedica. Dodatno ponuđena je i promocija JLS-ova i njihovih izvedenih projekata rekonstrukcije javne rasvjete po ESCO modelu kroz službene stranice Projekta.


Strateški razvojni projekt HEP-a za izgradnju infrastrukture za punjenje električnih vozila – eMobilnost projekt je kojim se HEP pozicionira kao lider na području e-mobilnosti širenjem mreže javnih punionica električnih vozila koje se postavljaju u potpunosti zadovoljavajući stavke Direktive 2014/94/EU o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva koje navode minimalne uvjete koje je potrebno zadovoljiti kako bi se kreirala međusobno kompatibilna mreža koja zadovoljava sve potrebne standarde i protokole.

HEP svoju mrežu javnih punionica pod brendom ELEN širi prateći zahtjeve o nediskriminirajućem pristupu, o mogućnosti odabira pružatelja usluge neovisno o samoj lokaciji gdje se punionica nalazi i o brojnim načinima identifikacije i plaćanja same komercijalne usluge.


MERIDA projekt se bavi izradom metodološkog okvira za učinkovito upravljanje energijom s pomoću inteligentne podatkovne analitike, s naglaskom na metode strojnog učenja i simulacijsko modeliranje. Ovim istraživanjem nastoji se znanstvenim metodama doprinijeti ostvarenju direktiva Europske komisije o smanjenju emisije stakleničkih plinova, povećanju energetske učinkovitosti i podmirenju 20% potreba potrošnje energije iz obnovljivih izvora energije do 2020. godine.

Ustanova na kojoj se provodi projekt: Ekonomski fakultet u Osijeku
Naziv projekta: Metodološki okvir za učinkovito upravljanje energijom s pomoću inteligentne podatkovne analitike
Trajanje projekta (u mjesecima): 48

Projekt je financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost.


START2ACT poticanje održivog razvoja europskih malih, srednjih i start-up društva je projekt financiran iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020. U projekt je uključen Energetski institut Hrvoje Požara a započeo je 1. ožujka 2016.

Glavni zadatak projekta je upoznati male i srednje te start-up tvrtke sa mjerama energetske učinkovitosti koje mogu primijeniti na svojim radnim mjestima i u svome svakodnevnom radu.

U okviru projekta razvijeni su edukativni alati kojima se planiraju potaknuti europska mala, srednja i start-up društva da svoje svakodnevne aktivnosti obavljaju u skladu sa načelima održivog razvoja. Uz online edukativne alate koriste se i klasične tehnike edukacije u obliku organiziranih radionica.


Bioenergy4Business (B4B) je međunarodni projekt financiran sredstvima iz EU programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020. B4B podupire i promiče (djelomičnu) zamjenu fosilnih goriva (kao što su ugljen, nafta, plin) koji se koriste za grijanje, sa raspoloživim izvorima bioenergije (kao što su nusproizvodi drvne industrije, šumska biomasa, peleti, slama i ostala biomasa iz poljoprivrede) u Europskoj uniji i izvan nje. Pokazuje investitorima i operaterima u sektoru toplinarstva kako koristiti biomasu na energetski učinkovit i ekonomičan način. Cilj B4B projekta je poticanje korištenja biomase za grijanje u javnom i privatnom sektoru za snage kotlova iznad 100 kW. Glavna zadaća projekta je širenje najbolje prakse zamjene fosilnih goriva biomasom na području Centralne i Istočne Europe.

  • Trajanje projekta: 2015. – 2017.

Partneri projekta su 12 zemalja članica EU i Ukrajina (Austrija, Belgija, Danska, Njemačka, Bugarska, Hrvatska, Finska, Grčka, Nizozemska, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Ukrajina). Energetski Institut Hrvoje Požar (EIHP) partner je na B4B projektu zadužen za provedbu aktivnosti u Hrvatskoj.


Nositelj pilot projekta Energetski savjetnici za energetski siromašna kućanstva je Koprivničko križevačka županija uz projektne partnere sa područja grada Križevci (Grad Križevci, Pučko otvoreno učilište, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Centar za socijalnu skrb, Crveni križ i Volonterski centar Link). Projekt se provodi u suradnji sa Zelenom energetskom zadrugom i UNDP Hrvatska, a sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Cilj projekta je osposobljavanje nezaposlenih osoba za poslove energetskog savjetovanja i provođenje jednostavnih mjera energetske učinkovitosti u energetski siromašnim kućanstvima. Savjetnici se zapošljavaju u lokalnoj zajednici na određeno razdoblje kroz program javnih radova.

U sklopu edukacije, koju je provodio UNDP Hrvatska, pripremljen je i Priručnik za energetske savjetnike.


Cilj projekta EnPC-INTRANS je jačanje kapaciteta javnog sektora da iskoristi model ugovaranja energetskog učinka (EPC), kao i privatnog sektora da inovativnim financijskim shemama investira u energetsku učinkovitost u zgradama javnog sektora.
U sklopu projekta, putem programa edukacije koji se sastoji od webinara, e-learning tečajeva, jednodnevnih seminara te konferencija, obuhvatit će se 2000 tehničkih, pravnih i financijskih eksperata te donosioca odluka na lokalnim i nacionalnim razinama zemalja partnera.
U projektu sudjeluje 10 partnera iz 9 zemalja Europe, među kojima je Energetski institut Hrvoje Požar zadužen za provođenje aktivnosti projekta u Republici Hrvatskoj.
Projekt je financiran iz Programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020.


Učilište Janus u partnerstvu s Građevinskim fakultetom Osijek i Udruženjem „Baranja“ iz Luga, provodi projekt „Unaprjeđenje sustava učenja u obrazovanju o energetskoj učinkovitosti“.
Projekt je financiran u okviru poziva Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II sredstvima Europskog socijalnog fonda. Ugovor o provedbi projekta Učilište Janus potpisalo je s provedbenim tijelom prve razine, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta (PT1) i s provedbenim tijelom druge razine, Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (PT2). Provedba projekta započela je 1. prosinca 2015. godine te će trajati 12 mjeseci, do kraja studenoga 2016. godine. Ciljevi projekta su jačanje kapaciteta Učilišta Janus razvojem standarda kvalifikacije i modernizacijom postojećih i izradom novih programa te jačanje materijalnih i kadrovskih kapaciteta Učilišta i razvoj međusektorske suradnje.


Projekt „Upgrading Sustainable Energy Communities in Mayor Adapt Initiative by Planninig Climate Change Adaptation Strategies“ (Life SEC Adapt) prijavljen je na natječaj Life Climate Action Programa Life 2014-2020. Vodeći partner je Sviluppo Marche SpA, dok su preostali talijanski partneri Regione Marche, 12 gradova navedene pokrajine, partneri iz Španjolske grad Bullas te iz Grčke grad Patras. S hrvatske strane partneri su IDA – Istarska razvojna agencija, Istarska županija te šest istarskih gradova (Pula, Poreč, Rovinj, Labin, Pazin i Buzet).

Cilj projekta je doprinijeti jačanju kapaciteta uključenih gradova u svrhu pravovremenog i uspješnog rješavanja nepogoda uzrokovanih klimatskim promjenama te nadopuna postojećih SEAP-a smjernicama neophodnim za prilagodbu nadolazećim klimatskim promjenama.

Projekt traje od 1. rujna 2015. do 31. prosinca 2018., a predviđena ukupna vrijednost projekta je 3.213,785 EUR, od navedenog iznosa EU sufinancira 60% ( u iznosu od 1.928,225 EUR).


Projekt REENOVA+ razvila je EBRD – Europska banka za obnovu i razvoj kao dio SEFF projekta koji potiče energetsku učinkovitost i održivi razvoj (Sustainable Energy Financing Facility).  Besplatnu tehničku podršku u okviru REENOVA+ projekta financira EBRD-ov Posebni fond dioničara (Shareholders Special fund).

Unutar projekta je razvijena REENOVA+ inovativna kreditna linija vrijednosti 60 milijuna eura, koja potiče ulaganja u energetsku učinkovitost u stambenom sektoru Republike Hrvatske. REENOVA+ krediti dostupni su privatnim vlasnicima kuća, stanova i stambenih zgrada, koji mogu dobiti kredit u iznosu do 50.000 EUR za poboljšanje energetske učinkovitosti u svojim domovima. Svaki klijent može podnijeti zahtjev za više kredita, maksimalno do ukupnog iznosa od 150.000 EUR po pojedinačnom korisniku. Krediti se odobravaju u suradnji sa partnerskim bankama. Ulaganjem u prihvatljive proizvode koji zadovoljavaju kriterije,  građani mogu smanjiti potrošnju energije i time postići značajne uštede,  uz istodobno povećanje udobnosti života i vrijednosti nekretnine. On-line izbornik prihvatljivih proizvoda, opreme i materijala potražite ovdje.


Projektom SIMPLA nastoji se ojačati kapacitet javne uprave u području planiranja i provedbe energetski učinkovitih politika i mjera, uz pronalaženje odgovarajućih načina financiranja, a putem stvaranje preduvjeta za što bolju integraciju Akcijskih planova energetski održivog razvitka (eng. Sustainable Energy Action Plans – SEAPs) i Planova održive urbane mobilnosti (eng. Sustainable Urban Mobility Plans – SUMPs), ili sličnih dokumenata usvojenih od strane jedinica lokalne samouprave koje broje između 50 i 350 tisuća stanovnika. U okviru projekta, u 6 europskih država bit će formirani tzv. Nacionalni fokalni centri (eng. National Focal Points – NFPs) kroz čiji će rad biti objedinjene tehničke vještine, metodološka znanja i institucionalni kapacitet tehničkih partnera i predstavnika lokalne vlasti.


Cilj projekta CoolHeating je poticati implementaciju „malih modularnih obnovljivih centraliziranih toplinskih i rashladnih sustava” u gradovima i općinama u jugo-istočnoj Europi. Projekt se bavi prijenosom znanja i iskustava između partnera iz država gdje su takvi sustavi već razvijeni (Austrija, Danska, Njemačka) te gradova i regija gdje takvi sustavi još nisu u potpunosti zaživjeli (Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina). S obzirom da ciljane države imaju vrlo malo iskustva s obnovljivim centraliziranim toplinskim/rashladnim sustavima potrebno je unaprijediti cjelokupni sustav. Dakle, u svakoj od ciljanih država projekt će rezultirati prijedlozima za poboljšanje zakonskih okvira, poboljšanjima regulatornih okvira, implementacijom poslovnih modela te implementacijom inovativnih načina financiranja čime se tržište priprema za razvoj ovih sustava. Projekt je financiran od strane EU programa Obzor 2020.


Projekt Heat Roadmap Europe proučava dugoročne promjene koje je nužno provesti kako bi se dekarbonizirao sektor grijanja i hlađenja u Europi, kombinirajući velike uštede topline u zgradama sa isplativom opskrbom topline. Kombinacijom lokalnog mapiranja i analize energetskih sustava dobiva se prikaz lokalnog sektora grijanja i hlađenja kao i utjecaja tog sektora na nacionalni energetski sustav. Krajnji cilj projekta je razviti niskougljične strategije grijanja i hlađenja (Heat Roadmaps) te kvantificirati utjecaj implementacije tih strategija na nacionalnoj razini u 14 država članica EU. Projekt je financiran od strane EU programa Obzor 2020.


Bin2Grid projekt promovira odvojeno prikupljanje biološkog otpada od raznih proizvođača otpada poput industrije hrane i pića, ugostiteljstva, stambenog sektora, itd. kako bi se proizveo bioplin, a daljnjim pročišćavanjem i biometan. Jedna od najvećih prednosti ovakvog koncepta proizvodnje energije je rješavanje dvaju važnih pitanja odjednom: zaštite okoliša održivim upravljanjem biološkog otpada te proizvodnje obnovljive energije iskorištavanjem bioplina. Ciljane države u kojima će se u sklopu Bin2Grid projekta poticati proizvodnja biogoriva od otpada od hrane su Hrvatska, Makedonija, Francuska i Španjolska. Projekt je financiran od strane EU programa Obzor 2020.


Glavni cilj InnoverEast projekta je efikasno premostiti jaz između istraživanja i inovacija; između istraživača i tvrtki; te između EU i ciljanih država Istočnog partnerstva (EPC) u pogledu energetske učinkovitosti. Projekt pomaže ciljanim državama izradom nacionalnih studija o inovacijama u energetskoj učinkovitosti, omogućavanjem umrežavanja sa ostalim EPC i EU državama, pružanjem inovacija tvrtkama. itd. Projekt je financiran od strane EU programa FP7.


FosterREG projekt ima za cilj poboljšati kapacitet upravnih tijela na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini za planiranje, financiranje i upravljanje integriranom urbanom obnovom za održivo korištenje energije kroz izgradnju kapaciteta, promoviranje i prezentiranje djelotvorne suradnje na više razina te jačanje nacionalnog ali i europskog umrežavanja. Kao glavni ciljevi projekta navode se usklađivanje strategija javne obnove za održivo korištenje energije, osposobljavanje državnih službenika te poticanje primjene Direktive o energetskoj učinkovitosti. Na projektu sudjeluju partneri iz Hrvatske, Španjolske, Nizozemske i Poljske. Projekt je financiran od strane EU programa Obzor 2020.


Agrocycle projekt se bavi istraživanjem i razvojem u domeni recikliranja i valorizacije otpada iz poljoprivrednog sektora. Na projektu sudjeluju partneri iz 8 država članica Europske Unije, 2 partnera iz Kine te jedan partner iz Hong Konga. Projekt koristi holistički pristup razumijevanju kako najbolje iskoristiti cijeli raspon tokova otpada koji su vezani uz poljoprivrednu industriju. Projekt će također rezultirati planom za valorizaciju održivog poljoprivrednog otpada te će se na taj način uzeti u obzir i cilj EU  da se količina otpada od hrane smanji za 50 % do 2030 kao i pridonošenje promjenama koje se odvijaju u Kini vezane uz održivost. Projekt je jednim dijelom financiran od strane EU programa Obzor 2020, a drugim dijelom od strane vlade Narodne Republike Kine.


Projekt NEWLIGHT – Masterplan javne rasvjete Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, čiju pripremu financira Europska investicijska banka putem programa ELENA, ima za cilj pokrenuti rekonstrukciju i gradnju održive i ekološki prihvatljive javne rasvjete na području 57 jedinica lokalne samouprave Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. Ukupan iznos investicije za pripremu projekta iznosi  711.000 EUR.

Mjere energetske učinkovitosti predviđene ovim projektom usmjerene su na zamjenu svjetiljki putem energetski učinkovitijih tehnologija kao što su LED i instalacija sustava regulacije snage izvora svjetlosti, a s potencijalom ostvarenja energetskih i troškovnih ušteda od minimalno 60% u odnosu na dosadašnji tradicionalan način gradnje javne rasvjete. Projektom su također predviđeni pomoćni radovi poput rekonstrukcije stupova javne rasvjete i zamjene energetskih kabela.


Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost – CEI nastupa u projektu MVP SEE kao vodeća institucija u implementaciji MVP-a i zadužena je za otvaranje info linije za savjetovanje partnera iz ministarstava i/ili agencija ostalih država partnera projekta. CEI će podržati države partnere u definiranju MVP sistema unutar svojeg zakonodavstva pružajući im direktne savjete i smjernice. CEI ima glavnu ulogu u implementaciji obveznih shema energetske učinkovitosti i hrvatski model će se kroz projekt podijeliti ostalim partnerima SEE regije.

Cilj ovog projekta je poticanje kontinuirane suradnje između država jugoistočne Europe (SEE) u izgradnji mreže institucija zaduženih za energetsku učinkovitost te razvoj web platforme za mjerenje i verifikaciju (MVP). Mreža institucija služit će kao platforma za izmjenu iskustava, znanja i najboljih praksi između ”SEE država”. Ideja projekta je uspostaviti formalnu mrežu institucija ne samo za potrebe MVP-a, već za sve potrebe vezane uz energetsku učinkovitost, s namjerom održavanja trajne suradnje za potrebe implementiranja politika energetske učinkovitosti.

MVP je prvenstveno osmišljena za praćenje implementacije Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti, no također se može koristiti za praćenje proizvoljnog broja planova na različitim državnim nivoima, gdje se za cilj može postaviti bilo ušteda energije ili ušteda emisije CO2. Upisani podaci se povezuju s registriranim planovima (nacionalnim, okružnim, lokalnim) na osnovu čega se mogu formirati izvještaji o postignutim u odnosu na planirane uštede. Aktivnosti ovog projekta su postale dio službenog Radnog Programa 2013. – 2014. Grupe za koordinaciju EnU, u okviru Energetske zajednice. Centralizirano/centralno prikupljanje i evaluacija podataka o energetskoj učinkovitosti će poboljšati tok tehničkih informacija između lokalnih i nacionalnih nivoa vlasti i predstavlja ekonomično rješenje. Platforma za mjerenje i verifikaciju bi u svim zemljama jugoistočne Europe trebala doprinijeti donošenju političkih odluka utemeljenih na stvarnim podacima i poduprijeti isplativo i konzistentno planiranje i implementaciju mjera energetske učinkovitosti na svim nivoima vlasti.

Zemlje koje sudjeluju u projektu: Hrvatska (kao primjer i vodeći partner), Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna gora, Makedonija, Srbija.

Projekt je financiran iz Otvorenog Regionalnog fonda – Energetska Učinkovitost (ORF-EE). Ovaj fond je dio Njemačkog društva za međunarodnu suradnju (GIZ) d.o.o. koji implementira projekte u zemljama regije Jugoistočne Europe, a u ime Njemačkog Ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ). ORF-EE podržava sve zemlje Jugoistočne Europe u razvoju inovativne web platforme za mjerenje i verifikaciju (MVP).


EMPOWERING (Empowering local public authorities to build integrated sustainable energy strategies) odobren je za financiranje na natječaju pod nazivom ‘Energetski učinkovito istraživanje i razvoj’ u okviru HORIZON-a 2020. Svrha projekta je tranzicija prema niskougljičnom razvoju šest europskih država: Italije, Španjolske, Rumunjske, Hrvatske,Mađarske i Grčke. Glavni je cilj projekta osnažiti lokalne i regionalne vlasti (tvorce politika i djelatnike javnih tijela) država sudionica s ciljem razvoja politika održive energije koje su u skladu s politikama EU-a za klimu i energiju te u skladu sa Sporazumom gradonačelnika.

U projektu sudjeluje sedam članica Europske unije: Italija, Španjolska, Švedska, Rumunjska, Hrvatska, Mađarska i Grčka. Nositelj projekta je Sviluppo Marche Spa, a predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci, od 1. veljače 2016. do 31. siječnja 2019. godine. Hrvatski partner u projektu je Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. kao koordinator projekta uz podršku Istarske županije i sedam istarskih gradova: Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj i Vodnjan kao suradnika. Vrijednost projekta iznosi HRK 12.000.000,00, dok je budžet Istarske razvojne agencije u projektu HRK 1.000.000,00.