Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije – SMIV

Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV) je internet aplikacija koju vodi Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost u skladu s odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti i odredbama Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije.

Bez sustavnog praćenja uspješnosti provedbe politike energetske učinkovitosti (kroz informacijski sustav) nije moguća niti precizna ocjena ostvarenja ušteda energije koje su rezultat mjera poticajne politike definiranih u NAPEnU kao ni aktivnosti koje su potaknute tim mjerama. Rad na drugom NAPEnU potvrdio je da bez ovakve platforme nije moguće sagledati, izvijestiti i ocijeniti uštede energije iz svih provedenih aktivnosti.

U lipnju 2014. godine u rad je puštena web aplikacija SMIV sustava.


SMIV – Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda je web aplikacija čiji je cilj sustavno praćenje ušteda energije kao rezultat implementacije mjera energetske učinkovitosti.


Osnovna namjena SMIV-a je praćenje provedbe Nacionalnog Akcijskog Plana za Energetsku Učinkovitost (NAPEnU). Aplikacija predstavlja jedinstveni registar u kojem je moguće pratiti realizaciju proizvoljnog broja planova na različitim nivoima vlasti (nacionalnom, regionalnom, lokalnom) u Republici Hrvatskoj.

Kroz SMIV aplikaciju moguće je pratiti provedbu mjera energetske učinkovitosti u četiri sektora neposredne potrošnje, a to su:

  • Uslužni sektor (javni i komercijalni)
  • Industrija
  • Transport
  • Kućanstvo

Web aplikacija koristi Metodologiju “odozdo prema gore” (engl. Bottom-up) koja je dio Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije. Važno je napomenuti da je moguće u slučajevima kada postoje rezultati mjerenja prije i poslije implementacije mjere ove egzaktne podatke unijeti kroz grafičko sučelje programa. U suprotnom, kada mjerenja prije odnosno poslije provedene mjere nisu na raspolaganju, koriste se referentne vrijednosti propisane Pravilnikom.

Glavni korisnici aplikacije definirani su Zakonom o energetskoj učinkovitosti. Postoje tri glavne skupine korisnika, a to su: javni sektor, pružatelji energetskih usluga i davatelji subvencija.


Izdvojene obaveze unosa podataka u sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda


Priručnik za korisnike SMIV-a


Povratak na – Komercijalni sektor