Obveze

Javni sektor odgovoran je za implementiranje sljedećih mjera ušteda energije:


Izrada Akcijskog plana energetke učinkovitosti velikog grada ili županije

Akcijski plan energetske učinkovitosti donose jedinice područne (regionalne) samouprave i veliki gradovi, a mogu ga donijeti i druge jedinice lokalne samouprave, za trogodišnje razdoblje. Obveza donošenja Akcijskog plana energetske učinkovitosti propisana je člankom 11. Zakona o energetskoj učinkovitosti NN 127/14, 116/2018, 25/2020 i 41/2021. Pravilnik o sustavu za praćenjem mjerenje i verifikaciju ušteda energije iznosi metodologiju  za izradu Akcijskog plana u Prilogu V.


Izrada Godišnjeg izvješća o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti velikog grada ili županije

Jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno veliki gradovi dužni su do kraja veljače tekuće godine, za prethodnu godinu, Ministarstvu dostaviti izvješće o mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti, kao i podatke o ostvarenim uštedama energije izračunatim u skladu s Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije.  Metodologija za izradu Izvješća je donesena u Pravilniku o sustavu za praćenjem mjerenje i verifikaciju ušteda energije.

Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost objavilo je Upute za izradu godišnjih i akcijskih planova energetske učinkovitosti, koje mogu poslužiti svim županijama i velikim gradovima (više od 35 000 građana) te ostalim jedinicama lokalne i područne samouprave, kao i davateljima subvencija.


Energetski pregled zgrada

Energetski certifikat moraju imati zgrade javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene prema uvjetima propisanim Člankom 7. Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju. 


Energetski pregled javne rasvjete

Javni sektor dužan je imati važeći pregled javne rasvjete te ga obnavljati svakih pet godina. Obaveza energetskog pregleda javne rasvjete propisana je Člankom 20. Zakona o energetskoj učinkovitosti NN 127/2014, 116/2018, 25/2020, 41/2021.


Pregled sustava grijanja i sustava hlađenja

Vlasnik zgrade, odnosno njezina posebnog dijela sa sustavom grijanja na tekuća, plinovita ili kruta goriva dužan je osigurati redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja. Obveza pregleda propisana je Člankom 22. Zakona o gradnji NN 153/2013, 20/2017, 39/2019 i 125/2019 te Člancima 24. – 26. Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju.


Zelena javna nabava

Pravilnikom o zahtjevima energetske učinkovitosti proizvoda povezanih s energijom u postupcima javne nabave NN propisani su zahtjevi energetske učinkovitosti za proizvode i usluge koje je središnja vlast dužna primjenjivati u postupcima javne nabave u mjeri u kojoj je to u skladu s troškovnom učinkovitošću, gospodarskom izvedivošću, širom održivošću, tehničkom prikladnošću i dovoljnom razinom tržišnog natjecanja.


Sustavno gospodarenje energijom

Pravilnikom o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru propisana je obveza upravljanja potrošnjom energije i vode, analiza potrošnje, način izvještavanja o potrošnji energije i vode te metodologija sustavnog gospodarenja energijom u javnom sektoru. Informacijski sustav za gospodarenje energijom – ISGE je internetska aplikacija za nadzor i analizu potrošnje energije i vode u zgradama javnog sektora u nadležnosti Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama te predstavlja neizbježan alat za sustavno gospodarenje energijom.

Sustavno gospodarenje energijom podrazumijeva strateško planiranje energetike i održivo upravljanje energetskim resursima. Za zgrade javnog sektora, odnosno zgrade u vlasništvu gradova, županija i Vlade Republike Hrvatske (upravne zgrade, bolnice, škole, vrtići, i dr.), stručnjaci zaduženi za gospodarenje energijom u ISGE sustav dužni su unositi relevantne podatke o objektima za koje su nadležni.


Obaveza unosa podataka u SMIV

Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda unutar članka 8., definirane su obaveze unosa podataka u Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV).

  • Obveznici planiranja, davatelji subvencija i pružatelji energetskih usluga moraju imenovati osobu odgovornu za unos podataka i o tome elektroničkim/pismenim putem obavijestiti Nacionalno koordinacijsko tijelo u roku od mjesec dana stupanja na snagu ovog Pravilnika odnosno u roku od sedam dana od bilo kakve promjene.
  • Imenovana osoba mora završiti jednodnevni tečaj za korištenje Sustava iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika od strane Nacionalnog koordinacijskog tijela, kako bi stekla korisnička prava za pristup tom Sustavu.
  • Javni sektor dužan je Nacionalnom koordinacijskom tijelu dostaviti podatke o provedenim mjerama energetske učinkovitosti najmanje jednom godišnje, odnosno uvijek na zahtjev Nacionalnog koordinacijskog tijela.
  • Osoba imenovana u skladu sa stavkom 1. ovoga članka unosi podatke o:
  1. provedenim mjerama energetske učinkovitosti koje je proveo obveznik planiranja u skladu s planovima za povećanje energetske učinkovitosti,
  2. o provedenim mjerama energetske učinkovitosti kod korisnika subvencija,
  3. o provedenim mjerama energetske učinkovitosti koje pružatelj energetske usluge ostvaruje temeljem ugovora o energetskom učinku.
  • Osoba imenovana u skladu sa stavkom 1. ovoga članka obvezna je u Sustav iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika unijeti podatke potrebne za identifikaciju mjere energetske učinkovitosti i ulazne podatke potrebne za izračun ušteda energije ako se uštede utvrđuju procjenom.

Povratak na – Javni sektor