Nacionalno zakonodavstvo i dokumenti

Hrvatska nacionalna regulativa iz područja energetske učinkovitosti temelji se na direktivama EU. Svako područje djelatnosti zahtjeva posebne prilagodbe i detaljno objašnjenje svih procesa ostvarivanja, praćenja i izvještavanja o uštedama. Zakon o energetskoj učinkovitosti krovni je regulatorni dokument kojim je transponirana Direktiva o energetskoj učinkovitosti u hrvatsko zakonodavstvo.

Provedba politike energetske učinkovitosti podrazumjeva izradu Planskih dokumenata te njihovu imlementaciju i izvještavanje o rezultatima.Nacionalni akcijski planovi za energetsku učinkovitost (NAPEnU) ključni su i sveobuhvatni provedbeni dokumenti koje donosi Vlada RH i predaje ih Europskoj komisiji. Izrada NAPEnU propisana je obveza država članica EU, kao i izvještavanje o provedbi mjera. Međutim, potrebno je izraditi i lokalne akcijske planove kojima se detaljno definiraju procesi postizanja energetskih ušteda za jedinice lokalne i regionalne samouprave. Oni se najčešće donose na razini pojedinih županija, gradova i općina.


Direktive Europske Unije

Direktive koje više nisu na snazi:


Zakonska regulativa


Pravilnici i uredbe


Planski dokumenti

Nacionalni akcijski planovi energetske učinkovitosti – NAPEnU:


Programi Vlade Republike Hrvatske


Izvješća

U zaključcima Europskog vijeća od 17. lipnja 2010. cilj povećanja energetske učinkovitosti potvrđen je kao jedan od krovnih ciljeva nove strategije Unije za radna mjesta i pametan, održiv i uključiv rast („Strategija Europa 2020.”). U okviru tog procesa i s ciljem provedbe navedenog cilja na nacionalnoj razini, države članice moraju u bliskom dijalogu s Komisijom odrediti nacionalne ciljeve te u svojim nacionalnim programima reformi navesti kako ih namjeravaju ostvariti.

Kako bi se ostvario ovaj osnovni cilj, svaka država članica dužna je donositi Nacionalne akcijske planove energetske učinkovitosti u kojem se određuje nacionalni ciljevi energetskih ušteda prema propisanoj metodologiji te sektorske mjere i ciljevi. U svakom akcijskom planu se analiziraju učinci i po potrebi revidiraju aktualne mjere te utvrđuju nove sektorske mjere kako bi se osiguralo ostvarenje cilja u 2020. godini.

Za potrebe izvještavanja o napretku ispunjenja Nacionalnih akcijskih planova, izrađuju se godišnja izvješća.


Godišnja izvješća o izvršavanju mjera Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovtiosti


Izvješća o godišnjim planovima energetske učinkovitosti županija i velikih gradova


Upute

Upute za izradu godišnjih i akcijskih planova energetske učinkovitosti – za županije, velike gradove, davatelje subvencija i ostale jedinice lokalne i regionalne samouprave.


Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti – NAPEnU


Rezultati


Nacionalni okvir politike (NOP) za razvoj tržišta alternativnih goriva