NKT

Sve države članice EU imaju nacionalnu agenciju za energetsku učinkovitost, osnovanu od države. U današnje vrijeme recesije, rezanja troškova i potrošnje javnog sektora, u Hrvatskoj se nije osnivala posebna institucija za ovu namjenu, već je ova uloga dodijeljena postojećoj instituciji: Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, odnosno tijelu koje djeluje unutar CEI-a: Nacionalnom koordinacijskom tijelu za energetsku učinkovitost.

Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost (NKT) predstavlja krovno tijelo zaduženo za sustavno planiranje,  koordinaciju i provedbu politike energetske učinkovitosti, ima ulogu nacionalne agencije za energetsku učinkovitost koja raspolaže informacijama o svim aktivnostima iz područja energetske učinkovitosti u RH te ima bazu podataka s ostvarenim uštedama koja je ključan alat za izvještavanje i definiranje novog ciklusa mjera potrebnih za ostvarivanje nacionalnog cilja ušteda energije.

Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i incesticija je 2014. godine Zakonom o energetskoj učinkovitosti dodijeljena uloga Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost (NKT) koje ima ulogu hrvatske agencije za energetsku učinkovitost te predstavlja krovno tijelo zaduženo za planiranje, koordinaciju i provedbu politike energetske učinkovitosti u Hrvatskoj.

Također, Zakonom o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva iz 2016.godine proširena je uloga NKT i na ovo područje. Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost ima ulogu provedbenog tijela za postizanje ciljeva politike energetske učinkovitosti i alternativnih goriva Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOIE), Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (MGIPU) i Ministarstva mora, prometa i infrastrukure (MMPI).

Republika Hrvatska sada ima središnje mjesto za koordinaciju svih aktivnosti energetske učinkovitosti u ulozi NKT-a. Na potrebu za ovakvim uređenjem ukazali su dosadašnji rezultati provedbe Nacionalnih akcijskih planova energetske učinkovitosti, gdje je kao jedna od najvažnijih kočnica postizanju ciljeva energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj prepoznat nedostatak međusektorske suradnje u ostvarivanju ciljeva energetske učinkovitosti.


Glavne aktivnosti Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost – NKT su:

  • Planiranje: izrada Nacionalnih akcijskih planova energetske učinkovitosti
  • Koordiniranje aktivnosti sa svim institucijama uključenim u provedbu energetske učinkovitosti
  • Mjerenje: sustavno praćenje provedbe kroz SMIV – Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije
  • Izvještavanje ministarstava, Vlade RH i Europske komisije o rezultatima
  • Suradnja s nacionalnim i međunarodnim institucijama, a posebno s institucijama EU
  • Promocija energetske učinkovitosti na nacionalnoj razini, informiranje široke javnosti o planovima, realiziranim mjerama i njihovim učincima

U Hrvatskoj su tri ministarstva zadužena za definiranje politike energetske učinkovitosti, prvenstveno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, zaduženo za cjelovitu energetsku politiku, zatim Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja zaduženo za područje zgradarstva (sektor s trenutno najvećim potencijalom) te Ministarstvo mora prometa i infrastrukture za sektor prometa. U Hrvatskoj već niz godina djeluje i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, s vrlo važnu ulogom – financiranje mjera energetske učinkovitosti. U svim državama članicama pokazalo se da je upravo ovaj trokut: Ministarstva (zadužena za definiranje politike) – Agencija (Nacionalno koordinacijsko tijelo zaduženo za provedbu) – Fond (financiranje) ključni i potrebni da se ostvare ciljevi energetske učinkovitosti. Konačno u RH imamo ovakvu institucionalnu strukturu.


Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti – NAPEnU izrađuje Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost za Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske, uz koordinaciju i suradnju s više od 180 drugih institucija.

Hrvatska je, u skladu sa smjernicama EU (EED 2012/27/EU) proračunala cilj smanjenja potrošnje energije koji želi postići do 2020. Cilj se iskazuje u Nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti i po potrebi revidira, a kako bi bilo moguće ispuniti zacrtani cilj, potrebna je koordinacija svih tijela te svih sektora – od industrije i prometa do komercijalnih i javnih tijela.


Nacionalno koordinacijsko tijelo je također razvilo Nacionalni sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda (SMIV). Njime se pratiprovedba projekata i mjera energetske učinkovitosti u svim sektorima neposredne potrošnje kao i realizacija ušteda energije i smanjenja emisija stakleničkih plinova.  Nacionalni sustav SMIV koriste tijela središnje državne uprave, jedinice lokalne i regionalne samouprave, kao i tvrtke koje sklapaju ugovore o energetskom učinku te pružatelji subvencija. To znači da su sve tvrtke koje provedu neku mjeru ‘ESCO’ principom obvezne izvijestiti Nacionalno koordinacijsko tijelo kako bi njihova ušteda bila zabilježena u SMIVu. Osposobljavanje ovog sustava omogućilo je da se po prvi puta planovi mogu usporediti sa stvarno ostvarenim rezultatima.


Trenutne aktivnosti Nacinalnog koordinacijskog tijela uključuju pokretanje Mreže industrijske energetske efikasnosti – MIEE, u suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar (EIHP). Mreža industrijske energetske efikasnosti zamišljena je kao nacionalna mreža za komunikaciju i provedbu energetske učinkovitosti u gospodarstvu (u poduzećima i industriji) u Republici Hrvatskoj.

Osnovni je cilj poboljšati svijest i znanje vodstva industrijskih poduzeća i zaposlenika kako bi se iskoristili cjelokupni potencijali ostvarivih mjera energetskih ušteda. Na ovaj će se način istodobno stvoriti i opsežna baza podataka o potrošnji energije u industriji te će se razviti indikatori koji će služiti za benchmarking s poduzećima iz iste grane u Hrvatskoj, ali i u EU. Ideja mreže je povezivanje potrošača energije, stručnjaka, državnih institucija, zainteresiranih strana u funkcionalnu strukturu koja za cilj ima poboljšanje racionalnog korištenja energije.


Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost sudjeluje i u nizu Europskih projekata, bilo kao partner i izvršitelj projekata ili kao korisnik sredstava, odnosno određenih ishoda pojedinih projekata. Projekte u kojima trenutno sudjeluje NKT možete pronaći ovdje.


Projekti u kojima NKT sudjeluje


Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti – NAPEnU


MIEE


SMIV


Kontakti