Glavne institucije zadužene za energetsku politiku u Hrvatskoj

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, MZOIE,odgovorno je za nacionalnu energetsku politiku, politiku energetske učinkovitosti, akcijske planove,  implementaciju EU legislative iz područja energetske učinkovitosti na nacionalnoj razini. Također odgovorno je za zaštitu i očuvanje okoliša i prirode u skladu s politikom održivog razvoja Republike Hrvatske. Donošenjem Nacionalne strategije održivog razvoja, Ministarstvo je postalo točka koordinacije za teme održivog razvoja na nacionalnoj razini te koordinator multilateralnih okolišnih sporazuma i globalnih pitanja održivog razvoja na međunarodnoj razini.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, MGIPU, najvažniji je dionik u kreiranju politike i mjera kojima se ostvaruju postavljeni ciljevi energetskih ušteda u zgradama, smanjenje emisije CO2  a s time u vezi i pozitivni učinci povećane građevinske aktivnosti. Ministarstvo donosi zakonsku regulativu, strategije i programe kojima usmjerava dugoročnu integralnu obnovu zgrada: obiteljskih kuća, višestambenih zgrada, komercijalnih nestambenih zgrada i zgrada javnog sektora.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, MMPI, odgovorno za nacionalnu energetsku politiku, akcijske planove i strategiju koje zadiru u područje pomorstva, prometa i infrastrukture.

Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost, NKT, djeluje unutar Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. NKT predstavlja krvno tijelo zaduženo za planiranje, koordinaciju i provedbu politike energetske učinkovitosti. NKT ima ulogu nacionalne agencije za energetsku učinkovitost koje raspolaže informacijama o svim aktivnostima iz područja energetske učinkovitosti u Hrvatskoj i vodi bazu podataka s ostvarenim uštedama.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) središnje je mjesto prikupljanja i ulaganja izvan proračunskih sredstava u programe i projekte zaštite okoliša i prirode, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Djelatnost Fonda obuhvaća poslove vezane uz financiranje pripreme, provedbe i razvoja programa i projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša i u području energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) provođenje programa energetske obnove zgrada javnog sektora te provedba programa sustavnog energetskog gospodarenja objektima u vlasništvu ministarstava, gradova ili županija u smislu smanjenja financijskih troškova za energiju i vodu, uz praćenje putem sustava ISGE.

Energetski institut Hrvoje Požar, EIHP glavna područja djelovanja instituta obuhvaćaju strateško planiranje u energetici, razvoj elektroenergetskog, plinskog, naftnog i toplinskog sustava, djelatnosti vezane uz tržište, zakonodavni okvir i restrukturiranje energetskog sektora, energetske preglede i certificiranje objekata te izradu energetskih bilanci i statistika.

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) osnovana je Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti, a nastavila je poslovati sukladno odredbama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti propisuje da je HERA samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti. Osnivač HERA-e je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. HERA za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru.

shema

Institucije i organizacije unutar raznih područja energetske učinkovitosti


Regionalne energetske agencije


Energetske zadruge


Pružatelji energetske usluge